Zásady ochrany osobních údajů

Informace poskytované subjektu údajů podle čl. 13 a 14 nařízení GDPR 2016/679
Na základě článku 13 a 14 nařízená EP a Rady 2016/679 Privátní mikrobiologická laboratoř poskytuje subjektům údajů tyto informace o zpracování osobních údajů:

a) Totožnost a kontaktní údaje správce:
Privátní mikrobiologická laboratoř Hradec Králové, MUDr. Koupilová Miriam, tř. Edvarda Beneše 1549, 500 12 Hradec Králové, IČO 64234487, (dále jen PML HK)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
PML HK z povahy pracoviště nemusí mít stanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.
b) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:
Hlavním účelem je naplnění poslání PML HK, které je definováno v Příručce kvality, tj. poskytování laboratorní péče v oboru lékařské mikrobiologie, vzdělávání ve zdravotnictví – odborné praxe. PML HK nevyužívá osobní údaje k marketingovým ani jiným účelům.
c) Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany:
PML HK zpracovává osobní údaje pro naplnění svého účelu (viz bod c)), pro ochranu před následky právních jednání proti ní vedených, pro zvyšování kvalifikace a erudice svých zaměstnanců, pro naplnění svých zákonných informačních a statistických povinností.
d) Kategorie příjemců osobních údajů: osobní údaje mohou být předávány
- Osobám, které pacient písemně určí nebo jim dá písemný souhlas k poskytnutí osobních údajů (rodinní příslušníci, pojišťovny atd.)
- Jiným zdravotnickým zařízením, pokud je to nezbytné v rámci procesu poskytování zdravotní péče
- Ústavu zdravotnických in formací a statistiky, pokud se jedná o data potřebná pro národní zdravotnické registry podle zákona
- Zdravotním pojišťovnám v rozsahu nezbytném pro vyúčtování zdravotní péče
- Státním, krajským a místním orgánům v případě ze zákona povinných hlášení (KHS, SZÚ Praha)
- Zpracovatelům osobních údajů v případech, kdy PML HK neprovádí příslušné zpracování vlastními silami (mzdy, daňová prohlášení zaměstnanců); zpracování osobních údajů je podloženo smlouvou, splňující principy ochrany osobních údajů
- Dodavatelům informačních technologií obsahujících databáze osobních údajů v případě zásahu do databází a systémů elektronického zpracování (smlouva o zpracování dat)
e) Předávání osobních údajů do třetích zemí:
PML HK nepředává osobní údaje do třetích zemí.
f) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:
U zdravotnické dokumentace je doba určena skartačními lhůtami podle vyhlášky MZ ČR 98/2012 Sb., př. 3, o zdravotnické dokumentaci. Lhůty pro doklady finančního a personálního charakteru jsou dány předpisy pro správu daní, sociálního a zdravotního pojištění.
g) Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravy, výmaz, omezení zpracování, uplatnit námitku proti zpracování a právo ne přenositelnost údajů:
Subjekt údajů může svá práva uplatnit u správce, právo na výmaz je zejména u zdravotnické dokumentace omezeno zákonnými skartačními lhůtami.
h) Existence práva odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů:
Subjekt údajů může kdykoliv odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů na místě, na kterém svůj původní souhlas dal. Zákonnost zpracování jeho osobních údajů založená na souhlasu před jeho odvoláním tím není dotčena.
i) Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:
Subjekt osobních údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že v důsledku zpracování jeho osobních údajů byla porušena jeho práva.
j) Poskytování údajů je ve většině případů zákonným požadavkem, neboť jak pacienti, tak zaměstnanci musí být patřičně identifikováni. K poskytování osobních údajů na smluvním základě dochází u samoplátců.
k) Automatické rozhodování a profilování:
PML HK tyto nástroje nepoužívá.
l) Kategorie dotčených údajů:
- PML HK eviduje u pacientů
Osobní údaje potřebné ke zjištění identity – RČ, jméno, číslo pojišťovny, bydliště, telefon)
Stanovenou hlavní diagnózu
Popisy výsledků laboratorního vyšetření – výsledkový list
Finanční informace – úhrada placených služeb
- PML HK eviduje u zaměstnanců
Identifikační údaje – RČ, jméno
Kontaktní osobní údaje – bydliště, telefon
Vzdělání, profesní životopis
Pracovní údaje – pracovní zařazení, zastávaná funkce, pracoviště, přístupy do LIS
Mzdové údaje – platové zařazení, zdravotní pojišťovna, plat, dovolená, pracovní neschopnost
m) Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:
PML HK pracuje pouze s údaji získanými od subjektů údajů, a to přímo nebo nepřímo (žádost o vyšetření).